Select Page

Tijela udruge

 

Prema Statutu Udruge, tijela upravljanja su:

Skupština
Upravni odbor

Izvršni direktor
Tajnik

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udruge, a sačinjavaju je svi redoviti članovi Udruge.

Između dva zasjedanja Skupštine Udrugom upravlja Upravni odbor. Upravni odbor broji 7 članova koji  između sebe biraju predsjednika i dopredsjednika Upravnog odbora.

 

Upravni odbor (2021. – 2025. godine) 

  1. prim.dr.sc.mr. Nives Šikanić-Dugić
  2. Gorana Hitrec, prof.
  3. Daliborka Vuković, soc.pedagog
  4. izv.prof.dr.sc. Maja Laklija
  5. Zvjezdana Kuprešak, mag.iur.
  6. Tarita Mašković, bacc.pead.
  7. Vesna Orešković, dipl.učiteljica 

Izvršna direktorica: 

Silvija Stanić, dipl.psih. univ.spec.iur.

Tajnik:

Vesna Miličević