Select Page

MISIJA, VIZIJA, VRIJEDNOSTI

Udruga roditelja „Korak po korak“ nevladina je i neprofitna udruga čiji je osnovni cilj  promicanje vrijednosti društva usmjerenog na djecu – društva koje djecu smatra svojim najdragocjenijim bogatstvom i stoga postavlja kao prioritet njihovu dobrobit, razvoj i školovanje, a obnovu vrijednosti roditeljstva vidi kao izvor mogućnosti za rješavanje sukoba između rada i brige o djeci, čineći sve da se roditeljska uloga cijeni i olakša.

Osnovna djelatnost Udruge jest promicanje prava djece i njihovih obitelji na dostojan život; suradnja s predškolskim, školskim i drugim ustanovama koje skrbe o djeci i obitelji; zajednički nastup članova pred državnim organima i ustanovama te lokalnim zajednicama; organiziranje seminara i javnih predavanja; izdavačka djelatnost; suradnja s domaćim i inozemnim organizacijama te promicanje donatorstva i sponzorstva.

 

Svrha i područje djelovanja Udruge:

  • poticanje i podržavanje obrazovne politike koja omogućuje jednake prilike i pristup kvalitetnom osnovnom obrazovanju koje je besplatno i obvezno za svu djecu;
  • poticanje i podupiranje samoorganiziranja i dobrovoljnog djelovanja roditelja radi aktivnog sudjelovanja u svim pitanjima koja su značajna za njihovu djecu i obitelji;
  • poticanje i podržavanje primjene metodologije usmjerene na djecu u vrtićima i osnovnim školama, radi stvaranja okruženja za učenje u kome djeca uče s radošću, stalno produbljujući svoje razumijevanje onoga što uče, i usvajaju demokratske stavove, vrijednosti i ponašanje;
  • poticanje rada s odraslima, ponajprije roditeljima, učiteljima i odgojiteljima, radi promicanja interkulturalizma, multikulturalizma, inkluzije, prevencije zlostavljanja djece, prevencije različitih oblika ovisnosti, te uspostavljanja kvalitetnih standarda i promjena u praksi koje će voditi poboljšanju životnih uvjeta djece i odraslih;
  • poticanje i zagovaranje partnerskog odnosa djece i odraslih u svim pitanjima koja utječu na njihova prava; poticanje socijalno odgovornog poslovnog sektora kako bi se potpunije zadovoljile potrebe djece i njihovih roditelja;
  • suradnju s državnim institucijama i srodnim udrugama u promicanju vrijednosti društva usmjerenog na djecu.

MISIJA

Udruga roditelja „Korak po korak“ je organizacija civilnog društva koja podupire razvoj demokratskih odnosa u društvu kroz zaštitu, poštivanje i zalaganje za prava i interese djece i obitelji te jačanje glasa roditelja u kreiranju politika i odluka koje se tiču djece i obitelji.

VIZIJA

Republika Hrvatska je demokratsko društvo usmjereno na djecu – društvo koje djecu smatra svojim najdragocjenijim bogatstvom postavljajući njihovu dobrobit, razvoj i školovanje kao prioritet, a obnovu vrijednosti roditeljstva kao izvor mogućnosti za rješavanje sukoba između rada i brige o djeci, čineći sve da se roditeljska uloga cijeni i olakša. Udruga roditelja „Korak po korak“ prepoznatljiva je po svom djelovanju i zalaganju za pozitivno roditeljstvo koje je u najboljem interesu djeteta.

VRIJEDNOSTI i PRINCIPI DJELOVANJA

Udruga roditelja „Korak po korak“ svoje djelovanje zasniva na radu za opće dobro u skladu s vrijednostima odgovornosti, tolerancije, uvažavanja različitosti, nediskriminacije i jednakosti pristupa, promicanja dobrobiti i nenasilja.

Pravedno i odgovorno društvo, za koje se zalažemo u svom djelovanju, moguće je jedino na osnovi poštivanja demokratskih i ljudskih prava. U svom radu zalagat ćemo se i za poticanje participacija djece i mladih u svim pitanjima koja se tiču njihovih prava, kao i  participacije roditelja u svim pitanjima koja se tiču njihove djece i obitelji. To vidimo kao jedan od puteva ka inkluzivnom društvu – društvu osjetljivom za potrebe svih svojih građana, a osobito djece i njihovih roditelja.

Razvijat ćemo informiranje utemeljeno na znanstvenim spoznajama. Sudjelovat ćemo u kontinuiranom procesu učenja i promišljanja koncepta „roditeljstvo u najboljem interesu djeteta“ koji je u cijelom svijetu potakla UN-ova Konvencija o pravima djeteta.Također, razvijat ćemo vještine zagovaranja i vođenja te stvarati prilike za učešće i doprinos svih zainteresiranih osoba.