Select Page

CAP- Splitsko-dalmatinska županija

Udruga roditelja Korak po korak i ove godine provodi projekt CAP programom protiv nasilja nad djecom i mladima na području Splitsko – dalmatinske županije, kojeg financijski podržava Županija.
Kroz projekt je osigurana provedba Predškolske varijante programa u dječjim vrtićima na području Županije, te je ove godine gotovo 1000 djece imalo priliku steći vještine koje im omogućuju da budu i ostanu sigurna, jaka i slobodna!
Za odgojno – obrazovne djelatnike organizirana su dva Predškolska seminara kako bi se kompletirali CAP timovi u vrtićima, te kako bi se osigurala održivost rezultata čak i nakon završetka projekta. Naime, educirani CAP pomagači program mogu provoditi godinama i generacijama, zbog čega se velik broj odgojno – obrazovnih ustanova i odlučuje na provedbu upravo CAP programa.
Posebno smo ponosni na još jednu godinu kvalitetne suradnje sa našim dragim, stručnim i entuzijastičnim CAP pomagačima sa područja Splitsko – dalmatinske županije, kao i županijskim koordinatoricama Asjom Podrug i Dalmom Luketin.

 

 

CAP- Velika Gorica

 Udruga roditelja Korak po korak i ove godine provodi projekt CAP programom protiv nasilja nad djecom i mladima na području Velike Gorice, kojeg financijski podržava Grad Velika Gorica.

Kroz projekt je osigurana provedba Predškolske, Osnovne i Teen varijante programa u dječjim vrtićima i osnovnim školama na području Grada, te je ove godine više od 500 djece imalo priliku steći vještine koje im omogućuju da budu i ostanu sigurna, jaka i slobodna!

Za odgojno – obrazovne djelatnike organiziran je i integrirani Osnovni i Teen CAP seminar kako bi se kompletirali CAP timovi u školama sa šireg područja Velike Gorice, te kako bi se osigurala održivost rezultata čak i nakon završetka projekta. Naime, educirani CAP pomagači program mogu provoditi godinama i generacijama, zbog čega se velik broj odgojno – obrazovnih ustanova i odlučuje na provedbu upravo CAP programa.

 

 

PROJEKT MAMA 101 – grupe podrške za mame i trudnice

 

U rujnu je Udruga roditelja Korak po korak započela s provedbom novog projekta – MAMA101. Cilj projekta je pružanje podrške majkama i trudnicama kroz održavanje peer grupa podrške i edukacije o razdoblju nakon poroda te senzibiliziranje javnosti o važnosti dojenja.

Roditeljstvo, a osobito postajanje roditeljem po prvi put uzbudljivo je iskustvo koje mijenja život. S druge strane, može biti izazovno i preplavljujuće navigirati kroz sve promjene koje se u tom periodu događaju. Briga o sebi, kako bi se mogli brinuti o djetetu, ključna je za roditelje u prvom, ali i svim kasnijim fazama roditeljstva. Istraživanja pokazuju kako roditeljska dobrobit snažno utječe na dobrobit djece (Mackler i sur., 2015.), ali i kako dobrobit u prvom periodu nakon rođenja povećava vjerojatnost imanja više djece, dok se u suprotnom ta vjerojatnost smanjuje (Marygolis i sur., 2015.). Kao značajni faktori brige o sebi, ističu se briga o fizičkom zdravlju (uključujući zdrave životne izbore i dovoljno sna), briga o mentalnom zdravlju (uključujući postavljanje realističnih očekivanja i samosuosjećanje) te briga o odnosima (uključujući obiteljske, prijateljske i partnerski odnos, otvorena komunikacija, traženje i prihvaćanje podrške). Kao važan aspekt brige o odnosima ističe se i povezivanje s drugima, odnosno izgradnja novih odnosa sa osobama koje prolaze slično iskustvo. Razmjena iskustava, izazova i savjeta može pružiti emocionalnu podršku i pomoći u smanjenju osjećaja izoliranosti.

Dodatno se ističu kapaciteti podrške peer grupe (Dennis, 2003.; Gagne i sur., 2012.; i dr.) zbog faktora dijeljenog iskustva. Grupe peer podrške sastoje se od pojedinaca koji prolaze kroz slična iskustva. To stvara osjećaj većeg razumijevanja među članovima grupe, budući da se međusobno mogu povezati s izazovima, emocijama i radostima majčinstva. Slična proživljena iskustva mogu potaknuti osjećaj zajednice i društvene podrške, pružajući mrežu koja može ponuditi empatiju, ohrabrenje i praktičnu podršku. To može poboljšati društvenu povezanost, smanjiti osjećaj izoliranosti i promicati opću dobrobit. Nalazi istraživanja o grupama peer podrške za majke ukazuju na pozitivne učinke na dobrobit majki. Nalazi načelno pokazuju iduće:

 1. Mentalno zdravlje majki: grupe vršnjačke podrške pokazale su se učinkovitima u smanjenju postporođajnog stresa ili depresije među majkama (Matthey et al., 2004.).
 2. Strategije suočavanja: pokazalo se da grupe vršnjačke podrške pružaju vrijedne strategije suočavanja s izazovima majčinstva, uključujući stres, umor i emocionalnu prilagodbu (Razurel i sur., 2011.).
 3. Roditeljske vještine: grupe vršnjačke podrške mogu poboljšati roditeljske vještine, poput osjećaja majčinske samoučinkovitosti, samopouzdanja i znanja o skrbi za dojenčad (Shaw et al., 2006.).
 4. Društvena podrška: grupe vršnjačke podrške mogu pružiti vrijedan izvor socijalne podrške za majke koje su prvi put rodile, pomažući im da se osjećaju manje izolirano, više povezano i da ih druge majke razumiju (Small et al., 2003.).

 

Za više informacija o projektu, kao i o načinu na koji se moguće uključiti, javite se na: info@urkpk.org.

Projekt MAMA 101 provodi Udruga roditelja Korak po korak uz financijsku potporu Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade i u suradnji s partnerskom organizacijom RODA – Roditelji u akciji.

 

 

Prevencija u zajednici-faza II

 

Početkom travnja započeli smo s provedbom projekta pod nazivom Prevencija u zajednici-faza II u partnerstvu sa Gradom Sveti Ivan Zelina i Gradom Jastrebarsko koji je financiran od strane Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Potreba za ovim projektom, proizašla je iz potrebe za nastavkom provedbe sveobuhvatne politike na lokalnoj razini, koja je temeljena na procjeni potreba, rizika i potencijala koji postoji u zajednicama Jastrebarsko i Sv. Ivan Zelina, a koja je započela 2017. godine. Cilj projekta naslanja se na procjenu potreba i nastoji kroz jačanje kapaciteta i uspostavu modela univerzalne prevencije u zajednicama Sv. Ivan Zelina i Jastrebarsko doprinijeti učinkovitoj prevenciji zlouporabe sredstava ovisnosti. Sukladno tome, specifični ciljevi koje nastojimo ostvariti jesu:

 1. Kroz jačanje kapaciteta Vijeća za prevenciju na razini lokalne zajednice stvarati uvjete za sveobuhvatno preventivno djelovanje.

2.Kroz pilot provedbu modela sveobuhvatnog programa primarne prevencije „Prevencija u zajednici“ na području gradova Jastrebarsko i Sveti Ivan Zelina obuhvatiti 200 učenika (od čega minimalno 20 učenika u riziku) te 200 roditelja.

3.Kroz evaluaciju pilot provedbe modela „Prevencija u zajednici“ stvoriti temelj za širu primjenu modela na razini Republike Hrvatske.

4.Kroz jačanje svijesti javnosti o štetnosti svih vrsta ovisnosti dugoročno mijenjati društvene norme.

Aktivnosti koje nas očekuju u nastavku projekta i kojima ćemo nastojati ostvariti zadane ciljeve jesu:

 1. Jačanje kapaciteta predstavnika Vijeća za prevenciju kroz edukativni ciklus od 4 cjeline Edukacija za jačanje dijaloga i suradnje škole s roditeljima
 2. edukacija za primjenu PATHS/EMOZI programa
 3. edukacija za jačanje dijaloga i suradnje škole s roditeljima
 4. edukacija za stručnjake na temu jačanja roditeljskih vještina i vještina pozitivnog roditeljstva
 5. edukacija za upravljanje školskim volonterskim programom
 6. Pilot provedba sveobuhvatnog programa primarne prevencije „Prevencija u zajednici“ na razini lokalnih zajednica
 7. Evaluacija pilot provedbe programa „Prevencija u zajednici“
 8. Podizanje svijesti lokalne i šire zajednice o važnosti prevencije razvijanja ovisnosti kod mladih

 

Odradili smo pripremne sastanke s ključnim dionicima i suradnicima te smo dogovorili daljnji plan rada na projektnim aktivnostima.

 

 

Ponuda za sudjelovanje na Osnovnom ili TeenCAP seminaru

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je: Poziv za financiranje preventivnih projekata osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2023./2024.

 

Ponuda za sudjelovanje na Osnovnom ili TeenCAP seminaru

u sklopu CAP programa prevencije zlostavljanja djece

Link za pristup pozivu: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/poziv-za-financiranje-preventivnih-projekata-osnovnih-i-srednjih-skola-te-ucenickih-domova-u-skolskoj-godini-2023-2024/5696

 

Ponuda je namijenjena stručnim suradnicima i nastavnicima u osnovnim i srednjim školama i djelatnicima u učeničkim domovima. Rok za podnošenje prijava je 30. rujna 2023. godine.

Educirani CAP pomagači nakon položenog ispita jednom godišnje potpuno samostalno provode program u svojim školama, a Udruga roditelja „Korak po korak“ osigurava potrebne materijale te stručnu pomoć i superviziju. CAP program se provodi u tri koraka u osnovnim i srednjoškolskim ustanovama. Prvi je predavanje za sve zaposlenike škola, zatim predavanje za roditelje djece koja će programom biti obuhvaćena, te na kraju radionice za djecu i individualni razgovor s njima.

Program je verificiran od strane MZO i AZOO.

 

Kotizacija za oba programa je 106,18 € po osobi.

Udruga će na temelju pristiglih prijava izdati račun.

Seminare drže iskusne trenerice, a Udruga osigurava sve potrebne materijale i konzumaciju na seminaru.

Trajanje seminara je dva dana, dok se treći dan follow up organizira online.

Seminare planiramo održati tijekom školske godine 2023/2024. u Zagrebu, petkom popodne i subotom prije podne. Smještaj i putni troškovi su na teret škole, može ih se tražiti kroz stavku „ostali troškovi povezani s provedbom projektnih aktivnosti“.